Проектът “mRIDGE”

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

Училището е партньор по ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Бенефициент - Министерство на образованието, младежта и науката, чрез дирекция Достъп до образование и подкрепа на развитието"

Обща цел:

Да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.

 

Специфични цели:

· ранно откриване на деца, застрашени от обучителни трудности функции в училищата и успешното им включване в предучилищно и училищно образование, успешна социализация и интеграция;

· повишаване на ролята на общообразователните училища за изграждане на приобщаваща образователна среда и за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните потребности на всеки ученик;

· повишаване на капацитета на специалните училища за деца със сензорни увреждания с оглед изграждането на функционален модел на работа за подкрепа на включващото обучение на деца и ученици със сензорни увреждания.

 

Работна среща с директорите на специалните училища за деца със сензорни увреждания - 31.01.- 01.02.2013 г. -  гр. Пловдив

 

Проект № 562113 – ЕРР – 1 – 2015 – 1 – BG – EPPKA3 – PI – FORWARD

Продължителност: 01.11.2015 – 31.10.2017

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ