„ПОДАВАМ ТИ РЪКА – ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО И

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

УЧИЛИЩЕТО Е ПАРТНЬОР ПО ПРОЕКТ

ПОДАВАМ ТИ РЪКА – ИНТЕРАКТИВЕН МОДЕЛ ЗА ИНТЕГРИРАНО И ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ

НА УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ”

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

ДОГОВОР № BG051PO001-4.1.04-0035.

 

Сдружение „Център за образование, култура и екология 21” – София, бенефициент на проект BG051PO001-4.1.04-0035 Подавам ти ръка - интерактивен модел за интегрирано и включващо обучение на ученици със специални образователни потребности по схемата за безвъзмездна финансова помощ “Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013,  организира тренинг по проектна Дейност-2 Тренинг с учители и  специалисти с педагогически за интегрирано обучение на  ученици със СОП”.

 

Тренингът по Програмен Модул-1”Толерантност” се проведе от 30.10. до 01.11.2011 г. в СОУ”Свети Софроний Врачански” гр. Пловдив.

 

В него взеха участие 21 начални и прогимназиални учители, педагогически съветници,  директори от училищата-партньори ССУ за ДУС „Проф. Белинов” – Пловдив, СОУ „Свети Софроний Врачански” – Пловдив и ОУ „Яне Сандански” – Пловдив, както и ресурсни учители от Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в гр. Пловдив.

 

Тренингът беше проведен от преподаватели в Катедра „Социална педагогика” на Факултет за начална и предучилищна педагогика на СУ „Климент Охридски” - партньор по проекта, и ПУ „Паисий Хилендарски”. На вниманието на педагозите бяха поставени темите за правото на образование на учениците със специални образователни потребности , за ролята на екипа за комплексно педагогическо  оценяване на ученици със пециални образователни потребности в училището, за особеностите на ученето при ученици със специални образователни потребности и конкретно на незрящите ученици, какта и на процесите на интеграция и включване на учениците със СОП. Коментираха се процесите на интеграция и включване, методи за социално взаимодействие и форми на съвместно участие в урока между учениците. Обсъдени бяха техники, стратегии и методи за справяне с трудностите, произтичащи от слепотата и слабото зрение в масовата класна стая,  мястото на релефните изображения и брайловото писмо в обучението. Педагозите взеха участие в обща дискусия по въпроса „Как да развиваме сетивността на учителя за разбиране на ученика със СОП?”

 

Тренингът по Програмен Модул-2 ”Съучастие” се проведе от 23.02 до 25.02.2012 г. в базата на хотел  „Медика”, с Нареченски бани, област Пловдив.

 

В него взеха участие начални и прогимназиални учители, педагогически съветници,  директори от училищата-партньори ССУ за ДУС „Проф. Белинов” – Пловдив, СОУ „Свети Софроний Врачански” – Пловдив и ОУ „Яне Сандански” – Пловдив, както и ресурсни учители от Ресурсен център за подпомагане на интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности в гр. Пловдив.

 

Тренингът беше проведен от преподаватели в Катедра „Социална педагогика” на Факултет за начална и предучилищна педагогика на СУ „Климент Охридски” - партньор по проекта, ПУ „Паисий Хилендарски”  и Тракийски университет. Съдържанието на обучението беше ориентирано към индивидуални и групови методи на интегрирано обучение на ученици със специални образователни потребности чрез изкуства и игра  при съвместното провеждане на творчески дейности с други ученици от масовите училища в петте студия по проекта – Пантомима, Ритмика, Кукловодство, Театър и Приказка.

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ