прием

ПРИЕМЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ОТ РЕПЛРДУСОП, ЗАСЕДАВАЩ ПО ГРАФИК.

 

ЗАЯВЛЕНИЯ СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ (РЦПППО - ПЛОВДИВ),

ГР. ПЛОВДИВ, УЛ. ПРОХЛАДА”  № 1, ТЕЛ.: 032/26 01 52.

Документи, необходими за записване на ученици в І клас

1. Заявление от родителите до директора на РЦПППО - Пловдив за приемане и записване в училището.

2. Аудиограма.

3. Психолого-педагогическа характеристика – с подпис и печат от директора на детска градина или друга детска институция, в която детето е пребивавало.

4. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

5. Медицински документи (Аудиограма, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

6. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

 

Документи, необходими за записване на ученици във   ІІ - VІІІ клас

1. Заявление от родителите до директора на РЦПППО - Пловдив за приемане и записване в училището.

2. Удостоверение за преместване.

3. Аудиограма.

4. Удостоверение за завършен клас.

5. Психолого-педагогическа характеристика с подпис и печат от директора на изпращащото училище.

6. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

7. Медицински документи (Аудиограма, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

8. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

 

Документи, необходими за записване за професионално обучение

след ЗАВЪРШЕНО основно образование

1. Заявление за приемане (по образец от училището).

2. Свидетелство за завършено основно образование.

3. Аудиограма.

4. Психолого-педагогическа характеристика.

5. Здравен картон и имунизационен паспорт на ученика.

6. 4 броя снимки.

7. Медицински документи (Аудиограма, Епикризи, Експертни решения на ТЕЛК, медицински протоколи и др.)

8. Документ за слухопротезиране - ако детето е протезирано.

Copyright © 2023 СУ за УУС “Професор д-р Стоян Белинов” Пловдив

СПЕЦИАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА УЧЕНИЦИ С УВРЕДЕН СЛУХ

“Професор д-р Стоян Белинов”, гр. Пловдив

профил на купувача

КОНТАКТИ

НОВИНИ

ОБУЧЕНИЕ

ЗА НАС

НАЧАЛО

ПРИЕМ

Реализирани проекти

ДОКУМЕНТИ

Административни УСЛУГИ

ГАЛЕРИЯ

Информация учебни дни

Лични данни

ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

квалификация

Covid - 19

ИНФО ДЗИ